Visie

Het opvoedingsproject van onze school kwam tot stand na overleg met verschillende geledingen binnen de school. Op een pedagogische studiedag in het schooljaar 07-08 stond het voltallige leerkrachtenteam stil bij de visie en het pedagogisch project van de school. Het team vond immers dat het bestaande opvoedingsproject niet actueel meer was. In datzelfde schooljaar werd via een grootschalige bevraging van de ouders gepeild naar hun tevredenheid. Naast  meer pragmatische vragen werden ook vragen gesteld die te maken hebben met de visie en het pedagogisch concept van de school.Ten slotte werd het opvoedingsproject besproken in het schoolbestuur.Op deze manier hopen we dat dit opvoedingsproject een daadwerkelijk beeld schetst van de visie van de school.

Onze school is een christelijke school

Met een christelijke, meer bepaald katholieke school bedoelen we dat we zowel qua vorming als qua beleving onze kinderen willen laten kennismaken met christelijke waarden. Grondslag van ons handelen is de boodschap van Jezus Christus. In onze godsdienstlessen trachten we de kinderen te laten kennismaken met verhalen uit de Bijbel maar willen we deze ook plaatsen in een hedendaagse maatschappelijke context. Naast de godsdienstlessen willen we onze identiteit ook zichtbaar maken in acties en belevingsmomenten. Concrete voorbeelden hiervan zijn de initiatieven van de pastorale werkgroep die sterke tijden in het kerkelijk jaar een plaats geeft in het schoolgebeuren maar ook blije en droevige momenten in het leven van de kinderen bespreekbaar maakt op school.
Via een goede band met de plaatselijke parochiegemeenschap streven we er naar onze kinderen ook dat aspect van het christelijk leven te laten ervaren.

Onze school werkt aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod

We vinden het belangrijk dat kinderen in een veilig en uitdagend klimaat kunnen werken en spelen op school. We hechten er belang aan dat onze kinderen de lagere school verlaten met een goed gevulde boekentas. Hier bedoelen we mee dat kinderen heel wat intellectuele en culturele bagage meekrijgen. Maar uiteraard zorgen we ervoor dat ze zich hebben kunnen ontwikkelen op heel wat domeinen. Werken met hoofd, hart en handen staat ons hierbij voor ogen. In de kleuterschool gebeurt dit op een geïntegreerde manier, in de lagere school zorgen we er voor dat alle aspecten evenwichtig aan bod komen door onze manier van werken.
Het behalen van de eindtermen staat buiten kijf maar net zo belangrijk vinden we dat dit moet gebeuren op een zorgzame manier. Hier bedoelen we mee dat we bij elk kind trachten te werken aan de intrinsieke motivatie, dat kinderen mogen leren volgens hun eigen mogelijkheden en dat we hen willen leren om respectvol om te gaan met de diversiteit tussen de kinderen op onze school.

Onze school staat voor een doeltreffende didactische aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

Onze keuze voor kleine klassen bij de jongste kleuters, is een bewuste keuze. Op die manier hopen we alle kinderen de nodige aandacht en ondersteuning te kunnen bieden. Door duidelijke afspraken te maken in de klas, op de speelplaats, in de eetzaal werken we aan een sfeer waar het goed is om te leven voor iedereen. Door middel van schoolprojecten zoals het anti-pestproject, het adventproject, het vastenproject, de aandachtspunten m.b.t. sociale vaardigheden werken we aan een verbondenheid doorheen heel de school. We willen met alle betrokkenen aan hetzelfde zeel trekken met het oog op de opvoeding van onze kinderen. Ook extra muros activiteiten zoals cultuurklassen, bosklassen, boerderijklassen, logeerpartijen in de school dragen onuitsprekelijk bij aan dit gemeenschapsgevoel.

Onze school werkt aan de ontplooiing van elk kind, met een brede zorg

Als basisschool willen we niet enkel focussen op prestaties van kinderen. Door middel van differentiatie trachten we alle kinderen op onze school de nodige kansen tot ontplooiing te geven. Kinderen die behoefte hebben aan grotere uitdagingen, worden gestimuleerd door differentiatie of tot verdiepings- en uitbreidingsleerstof, andere kinderen hebben eerder behoefte aan ondersteunende leermiddelen of compenserende maatregelen. Naast de gewone zorg van elke leerkracht in zijn klas, werken we met de zorgleerkracht, CLB en directie speciale trajecten uit voor die kinderen die er behoefte aan hebben. Intern en extern multidisciplinair overleg- in onderwijslandschap vooral bekend onder zijn afkorting MDO – is hier een duidelijk voorbeeld van. We willen vanaf het begin met ouders in gesprek gaan over hun kind om op die manier de maximale ontplooiingskansen van kinderen veilig te stellen.

Onze school werkt als gemeenschap en als organisatie

Zoals we eerder in deze tekst al lieten verstaan, is onze school geen eiland. Heel wat mensen zijn actief in onze school in werkgroepen, vergaderingen en allerlei andere samenwerkingsverbanden op formele en informele wijze. Deze lijn trachten we door te trekken in onze contacten met externe partners. Een van onze belangrijkste gesprekspartners zijn de ouders van onze kinderen van wie we inmiddels weten dat een overgrote meerderheid ons opvoedingproject van harte onderschrijft. Onder het motto ’samen sterk is ons merk’ bouwen we elke dag aan onze schoolgemeenschap.

Tot slot

Een opvoedingsproject is een algemene tekst waarin de krijtlijnen van de school beschreven staan. In het schoolwerkplan zal duidelijker en concreter worden hoe we gestructureerd en systematisch trachten te werken aan onze visie.

Copyright 2019 Antoniusschool vzw | Privacyverklaring | Website door Springweb