Opvoedingsproject

Tijdens het schooljaar 2022-2023 herwerkten we met ons schoolteam onze schoolvisie. Onder begeleiding van Hanne Jacobs (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Ellen Beyens (identiteitsbegeleider KOBA) namen we onze huidige visie onder de loep en bespraken we samen tijdens een pedagogische studiedag en enkele personeelsvergaderingen wat onze school typeert en wat wij als team belangrijk vinden in onze werking. Het resultaat is hieronder te lezen. 

Situatieschets

In 1879 stichtten de Zusters Annonciaden van Huldenberg een vrije basisschool voor meisjes in het kerkdorp Sint-Antonius-Zoersel. We zijn gegroeid van een parochieschool naar een grote basisschool binnen Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBA), regio Voorkempen. De ligging in de schaduw van de Sint-Antoniuskerk bepaalde later mee de naam van onze school.  

We kozen voor An en Toon in de lagere school en Antoontje in de kleuterschool als hedendaagse figuren. Je vindt hen ook terug in ons schoollogo. Onze school is gehuisvest op twee locaties: de lagere school bevindt zich aan de bruisende Handelslei, de kleuterschool in een nabijgelegen zijstraat hiervan. We benutten onze centrale locatie zo veel mogelijk: bijvoorbeeld door bezoekjes aan de lokale handelaars, de bibliotheek en het gemeentehuis. We maken gebruik van het groen in de nabije omgeving en wandelen in het Zoerselbos, de Dwergenbergen en het park van Halle. Op deze manier laten we onze kinderen de wereld onderzoeken en beleven, ook buiten onze eigen schoolmuren.  

Als katholieke school in het centrum van Zoersel proberen we een warme en gezellige omgeving te creëren voor de kinderen en voor ons team. We bieden daarbij voldoende structuur aan en merken dat dit voor ouders erg waardevol is. Zo zijn er veel oud-leerlingen die als ouders opnieuw voor onze school kiezen. We zijn trots op de goede samenwerking met al onze partners zoals ons oudercomité, het CLB, het leersteuncentrum Voorkempen Antwerpen (VOKAN), de vrijwilligers van Werelddelen, de parochie en de multidisciplinaire teams uit de omgeving. Wie we zijn en waar we voor staan, willen we graag met je delen. Het is de weg die we willen gaan en waar we de komende jaren aan willen (blijven) werken.  

 Onze schooleigen christelijke identiteit

Wij zijn een school die vanuit een christelijke inspiratie wil werken en die ernaar streeft een katholieke dialoogschool te zijn. We willen bewust openheid creëren naar de verschillende levensvisies en levenshoudingen. Er is ruimte voor ontmoeting met anders-of niet-gelovige leerlingen en ouders of andere opvoeders. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk onze eigen christelijke inspiratie levendig te houden en deze te hertalen naar hoe we onderwijs verschaffen. 

Als school binnen de grotere KOBA-familie kiezen we daartoe voor de vier pijlers: gemeenschap vormen, zorg dragen, verkondigen en vieren. Hoe we dat concreet maken op onze school, tonen we graag met enkele illustraties. 

Gemeenschap vormen en zorg dragen: Onze school is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar we aandacht schenken aan al onze participanten. We werken aan verbondenheid in onze school zelf, op kind- en team-niveau, maar ook met de plaatselijke en de bredere geloofsgemeenschap. Zo houden we o.a. jaarlijks een Antoontjesdag, een grootoudersfeest en een schoolfeest. Om ervoor te zorgen dat elk kind zich goed voelt op onze school en om pesten te voorkomen en bespreekbaar te maken, werken wij steeds vanuit de KiVa-methode. We organiseren acties voor een goed doel of bezoeken zorginstellingen in de buurt zoals Joostens en Ter Dorpe. Hierbij geven wij onze kinderen de nodige duiding en omkadering mee zodat zij voldoende betrokken blijven en trachten we te doen zoals Jezus deed, op een hedendaagse manier.                                     

Vieren en verkondigen: Naar aanleiding van blije en droevige gebeurtenissen op school en in de wereld zijn we ook religieus met elkaar verbonden. We bidden, bezinnen en vieren gezamenlijk in september, tijdens de kerst- en paasperiode en op het einde van het schooljaar. We schenken aandacht aan onze kinderen op speciale momenten in hun leven o.a. als ze jarig zijn, bij de overgang naar de lagere school met hun kleuterdiploma, bij hun eerste communie en hun vormsel, bij het afscheid van de lagere school tijdens de proclamatie. We sluiten vaak aan bij belangrijke momenten in de christelijke traditie. Zo hebben we tijdens de periode van Allerheiligen en Allerzielen aandacht voor dierbare overledenen en geven we kinderen de ruimte een attentie te knutselen voor de mensen van wie ze reeds afscheid moesten nemen. We blijven oog hebben voor kinderen op onze school die met een verlies te maken kregen door het bieden van aangepaste rouwbegeleiding. We vinden het belangrijk blijvend te getuigen van onze inspiratie: van waaruit doen we de dingen die we doen? Daarom vertellen we onze leerlingen steeds waarom we gemeenschap willen vormen, waarom we dienstbaar zijn naar de meest kwetsbaren in onze omgeving en waarom we vierend in het leven staan. Door voldoende duiding en achtergrondinformatie te geven, willen we onze leerlingen duidelijk maken hoe wij – vanuit onze christelijke inspiratie – naar de wereld kijken. Het project Liefde in je hart, waarbij we deze informatie in een lied hebben gegoten, is hier een concreet voorbeeld van.  

 Uniciteit in verbondenheid:  Het uitgangspunt van het leerproces op onze school is respect voor het unieke van elk kind. We zijn erop gericht liefdevol groeikansen te bieden aan onze kinderen zodat zij hun talenten ontdekken en leren omgaan met dagelijkse situaties en uitdagingen.  Deze talenten proberen we te integreren in onze dagelijkse werking en onze manier van lesgeven.  

Enkele voorbeelden:  

 • Het bespelen van een muziekinstrument tijdens een viering.
 • De oudste kleuters die werken vanuit hun talenten. 
 • De leerlingen van de 3de graad worden begeleid in hun studiekeuze. 
 • Tijdens het schoolfeest organiseren we een knutselwedstrijd. 
 • Werkjes van de kinderen worden op verschillende plaatsen tentoongesteld. 

 

Niet enkel het respecteren van het unieke van elk kind maar ook respectvolle omgang vinden we zeer belangrijk. We streven ernaar om hier een voorbeeldfunctie op te nemen door bijvoorbeeld elkaar aan de schoolpoort of op het einde van de klasdag te begroeten. Nog andere voorbeelden van deze sociale vaardigheid: 

 • Vrij kunnen spreken zonder tussenkomst of weerwoord van de ander. 
 • Om beurt (leren) praten. 
 • Meningen beluisteren zonder een oordeel te vormen. 

 

Elke leerling is verbonden met een groter geheel en is dus niet enkel een individu dat zich autonoom vormt. Uniek zijn en verbonden zijn veronderstellen en versterken elkaar. We willen kinderen laten ontdekken dat ze verbonden zijn en zich niet als eilanden in de klas, school of het leven kunnen bewegen.  

Enkele voorbeelden:  

 • Oudere kinderen helpen jongere kinderen (peter-en meterschap, voorlezen, begeleiden van ICT-vaardigheden). 
 • Klasoverschrijdende activiteiten (vastenproject, spel van de week, filmnamiddag, middagsport).

 

Uit dat besef komt verantwoordelijkheid bij onze kinderen voort omdat ze zich verbonden voelen met de wereld en met anderen. Wij zetten in op individuele en gedragen verantwoordelijkheid. Enkele voorbeelden:  

 • Taakjes in de klas. 
 • Beurtrol opruimen in de eetzaal. 
 • Zorg dragen voor spel- en leermaterialen en het speelhuisje op de speelplaats.. 

  

Niet enkel ik als persoon telt, maar tevens ik met een groep in de klas, een groter geheel in de school en ook in de gemeenschap. We vertrouwen erop dat onze inspiratie en onze identiteit ons helpen om voor elk kind op onze school het verschil te maken. 

Onze school werkt aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod 

We vinden het belangrijk dat onze kinderen in een veilig, warm en uitdagend klimaat kunnen leren en spelen op school. We zorgen ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen o.a. op sociaal-emotioneel, cognitief, cultureel en motorisch gebied. Werken met hoofd, hart en handen staat centraal. We streven naar het behalen van eindtermen op een zorgzame manier voor elk kind, volgens eigen mogelijkheden en met steeds nieuwe kansen. Al onze kinderen worden ingedeeld in klassen volgens leeftijd waar we werken vanuit het ZILL-leerplan met persoons- en cultuurgebonden doelen. We willen hen leren om respectvol om te gaan met diversiteit tussen kinderen.  

Onze school staat voor een doeltreffende didactische aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We proberen al onze kinderen de nodige aandacht en ondersteuning te bieden. We bieden duidelijke structuur aan en maken afspraken in de klas, op de speelplaats en in de eetzaal. We leren kinderen respectvol omgaan met diversiteit. Hierdoor heerst er een aangename sfeer waar het goed vertoeven is voor iedereen. We willen de neuzen van alle betrokkenen in dezelfde richting met het oog op een stimulerend opvoedingsklimaat voor onze kinderen. Ook extra muros activiteiten zoals zee-en cultuurklassen, uitstapjes naar de wekelijkse markt, de boerderij of de brandweer en samenwerking met Natuurpunt dragen bij aan het werkelijkheidsnabij leren van elk kind.   

Onze school werkt als gemeenschap en als organisatie

Onze belangrijkste gesprekspartners zijn de kinderen zelf waarmee we steeds een open communicatie voeren. We vinden het belangrijk om hen te betrekken bij ons beleid door middel van de leerlingenraad, een leerlingbevraging en onze ideeënbus op school. Ook hun ouders zijn volwaardige gesprekspartners die ons opvoedingsproject van harte onderschrijven en mee vorm geven. We nodigen hen uit in de klas in verband met hun beroep of hobby’s, naar aanleiding van moeder- of vaderdag of begeleiden van uitstappen. Heel wat Helpende Handen zijn ook actief in onze school betrokken.   

Onze school werkt aan de ontplooiing van elk kind, met een brede zorg

Ons uitgangspunt is steeds “Wat heb jij als kind nodig op dit moment om tot leren te komen?”. We willen daarbij niet enkel focussen op prestaties van kinderen maar uiteraard ook op hun welbevinden en betrokkenheid. We zetten bijvoorbeeld in op kind-gesprekken en werken met de gevoelsmeter. Door middel van verschillende werkvormen zoals groeps-en partnerwerk, een 4-sporenbeleid en differentiatie op niveau (bijv. het beperken van het aantal oefeningen) of een aangepast aanbod (naar verwerkingssnelheid, interesse of inhoud) trachten we alle kinderen de nodige kansen tot ontplooiing in de eigen klas te geven. Inhouden worden op verschillende manieren aangebracht: bijvoorbeeld pre-teaching, bewegend leren, in een miniklasje in de eigen klas en co-teaching als onderwijsvormen. Kinderen die behoefte hebben aan grotere uitdagingen worden gestimuleerd door verdiepings-en uitbreidingsleerstof, andere kinderen krijgen de nodige ondersteunende leermiddelen of compenserende maatregelen zoals het gebruik van stappenplannen, hulpkaarten en digitale ondersteuning en aangepast huiswerk.  

De klasleerkracht differentieert dus klasintern maar kan naast deze zorg in de eigen klas, ook beroep doen op zorgleerkracht, CLB en directie. Intern en extern multidisciplinair overleg (MDO) is hier een duidelijke aanzet toe. We willen vanaf het begin met ouders in gesprek gaan om op die manier de maximale ontplooiingskansen van hun kind veilig te stellen. 

 

Copyright 2019 Antoniusschool vzw | Privacyverklaring | Website door Springweb