Schoolraad

wat is de schoolraad?

In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 dient iedere school over een schoolraad te beschikken. Zoals de titel van het decreet doet vermoeden moet deze raad de participatie van de ouders, de personeelsleden en de plaatselijke gemeenschap in het schoolgebeuren vergroten.

Om dit te bereiken kan de schoolraad uit eigen beweging aan het schoolbestuur een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel, de ouders of de leerlingen aanbelangen. Daarnaast kan de schoolraad aan de directeur een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. Naast deze adviesfunctie verleent de schoolraad ook advies over elk ontwerp van beslissing inzake (de volledige lijst van bevoegdheden is te vinden in het huishoudelijk reglement):
 • de bepaling van het profiel van de directeur;
 • het studieaanbod;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid van het personeel;
 • het beleid inzake experimenten en projecten.
De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over:
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement;
 • het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd;
 • het schoolwerkplan;
 • het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;
 • elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken;
 • elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school.
Indien u als ouder, personeelslid of lid van de plaatselijke gemeenschap iets aan de schoolraad wil melden dat binnen onze bevoegdheden ligt, dan neemt u het best contact op met de voorzitter. Natuurlijk kunt u ook terecht bij een vertegenwoordiger van de schoolraad.
 
 
 
 
 
 
 
 
De verslagen van de schoolraad kan u raadplegen op onze download-pagina.
 
 
 

Samenstelling

 

Voor de oudergemeenschap:
• Ellen Claessens (voorzitter)
• Dominique Vermeulen

Voor de plaatselijke gemeenschap:
• Rita Sebreghts
• Bart Goossens
• Guido Van den Bulck

Voor de leerkrachten:
• Mathias Verhoeven (secretaris)
• Tine Van den Bulck
• Liesbeth Verhoeven

Leden met een raadgevende stem:
• Gineke Van Elsen (directie)
• Leen Sysmans (directie)

Copyright 2019 Antoniusschool vzw | Privacyverklaring | Website door Springweb